خانم آیدا حشمتی

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%D9%8A/

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد تصویر استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره مقدماتی)کلاسهای (دایود. حضوری) شماره و تاریخ نام و نام خانوادگی :خانم آیدا حشمتی تاریخ :1397/06/20 شماره :12614