اولین اثر

اولین اثر لیزر برروی موهای زائد از چه زمانی آغاز میشود

/the-first-effect-of-the-laser-on-the-unwanted-hair-from-when-it-gets-started/

اولین اثر لیزر برروی موهای زائد دو هفته بعد از لیزر در مانی است پس تا در دو هفته اول لیزر مراجعه کننده هیچ اثری را نمی بیند ، بعد از دو هفته مو های لیزر شده سست و نازک تر میشود و رشد مو هم کمتر میشود و هر بار که لیزر مو تکرار میشود تراکم موها هم کمتر میشود تا اینکه بالاخره اکثر موههای زائد...