مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته )کلاسهای اس.اچ.آر. حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم معصومه عسگری نوری

تاریخ :1397/05/01


شماره :12504

 

دسته ها: آموزش